Додаток до звіту за 2011 рік

 

№ з/п

Документ, на підставі якого виконуються завдання

Показники щодо виконання завдань, визначених актами законодавства та дорученнями виконавчим комітетом

Теплодарської міської ради в частині делегованих повноважень

Оцінка

 

 

Примітка

 

 

Дотримання строків вико-нання завдань визначених актами зако-нодавства та дорученнями:

 

Дотримання порядку формування справ, картотек, банків даних

Дотримання вимог щодо :

розгляду і встановлення строків вико-нання завдань , підготовки проектів документів, які містять інформацію про їх вико-нання, а також подання про-позицій сто-совно продов-ження строків виконання завдань

змісту, рівня підготовки та належного оформлення документів, які розробляються на виконання завдань

погодження проектів документів, які розробляються на виконання завдань

 

організації ко-нтролю за ви-конанням зав-дань, а також здійснення від-повідним структурним підрозділом виконкому контролю за виконанням завдань – здійснення контролю за виконанням планів заходів із забезпечен-ням виконання завдань

Розроблення та затвердження орієнтованих  графіків здійснення контролю  за виконанням завдань

1

Закон України «Про доступ до публічної інформації» (13.01.2011 р.)

 

З 20.05.2011р.

Дотримано:

Згідно

Розпоряджен-ня міського голови “Про Порядок доступу до публічної інформації” від 20.05.2011 №156-Р

 

Дотримано:

згідно Рішення виконкому “Про затверд-ження Порядку оприлюднення публічної інформації” від 06.10.2011 № 322/В

Затверджено форми надання запитів та порядок

Дотримано: виконання згідно вимог 

Законодавст-ва

 

Дотримано:

Виконання згідно вимог  законодавства

Дотримання:

виконання згідно вимог  законодавства

Організовано контроль- відділ діловодства, контролю та орг.роботи

Виконавчого комітету

 1 раз на рік надається звіт

Пози-тивна

Прийня-то до виконан-ня

2

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції “ (07.04.2011 р.)

З 01.07.2011;

З 01.01.2012 (декларування )

Дотримано:

1.Внесено зміни в документи

2.Проведення семінарів з працівниками виконавчого комітету та надання юридичних консультацій

Дотримано

Дотримано:Семінари, юридичні консультації,  (Розпорядження міського голови від 19.10.2011 №308-Р)

Розпоряджен-ня  № 316-Р від 21.10.2011  “Про затв. порядку  проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб м/с “

Дотримано згідно вимог законодавства

Дотримано:

Організовано контроль за виконанням-

Керуюча справами

Розроблено графік проведення заходів 

Позитивна

Прийнято до виконання

3

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» ;

Доповнення до ЗУ”Про місцеве самоврядування в Україні”(ст.38)

 

Дотримано

Дотримано

Дотримано: Розпоряд-ження місь-кого голови “Про орга-нізацію надання безоплатної первинної

правової допомоги” від 30.11.2011 №364-Р

Дотримано

Дотримано

Дотримано:

Згідно графіку

Дотримано:

Згідно графіку

Пози-тивна

Прийнято до виконання

4

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 17.02.2011

Внесення змін до ЗУ ”ПРо місцеве самоврядування в Україні”(ст.31)

 

Дотримано

Дотримано

Дотримано:

згідно розпорядження міського голови “Про утворення  архітектурно-будівельної ради   від 23.09.2011 р. №280-Р ” , Розп. Проа створення відділу  затв. сесією Тепл.міськради від 24.11.2011

Дотримано

Затв.Положення про відділ від 24.11.2011 сесією ТМР

 

Дотримано

Дотримано:

організовано

Дотримано:

Контролю-ється

Пози-тивна

Прийня-то до виконан-ня

 

5.

Закон України “Про внесення змін до Закону України”Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

З 01.01.2012 р.

Дотримано:

Згідно розпорядження міського голови Графік прийому з надання адм.послуг фахівцями виконкому..., які надають  адм.послуги від 09.09.2011 №265-Р

Дотримано:з 19.11.2011 року призначено державний адміністра-тор викон. комітету згідно розпор. Міського голови від

18.11.2011 №344-Р

Дотримано

Дотримано

Розпоряджен-ня №344-Р від 18.11.2011 затв. рішенням сесії ТМР від 24.11.2011

Дотримано

Дотримано

Дотримано

Позитивна

Прийнято до виконання:

 

Положення про відділ- на сесію ТМР до 01.01.

2012 р.

6

Постанова Кабінету Міністрів  від 11.03.2011р. № 238 “Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Дотримано

Згідно розпорядження міського голови

Від 02.08.2011 №229-Р

Затв.списків громадян, які перебу-вають на кв.обліку- від 17.03.2011 №73/В

Дотримано

Дотримано

Дотримано

Дотримано

Дотримано

Оприлюдне-но в ЗМІ

Позитивна

Прийнято до виконання