У К Р А Ї Н А

 

ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Порядку оприлюднення публічної інформації, яка отримана та створена в процесі діяльності Теплодарської міської ради,

її виконавчого комітету та Теплодарського міського голови, а також опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації

 

               З метою забезпечення оприлюднення публічної інформації та систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Теплодарська міська рада, її виконавчий комітет та Теплодарський міський голова, керуючись Законами України “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію” та ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Теплодарської  міської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити Порядок оприлюднення публічної інформації, яка отримана та створена в процесі діяльності Теплодарської міської ради, її виконавчого комітету та Теплодарського міського голови, а також опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації (додаток 1).

2.Затвердити Форму запиту на отримання публічної інформації (додаток 2).

3.Орієнтовний перелік публічної інформації, розпорядником якої є Теплодарська  міська рада,  її виконком  та Теплодарський міський голова (додаток 3)

4.Встановити, що у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, до затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм на копіювання та друк документів, розмір плати за копіювання та друк одного аркуша документу формату А4 складає 0,45 гривень, а для аркуша документу формату А3 складає 0,90 гривень.

5.Опублікувати дане рішення з додатками на офіційному веб-сайті виконавчого комітету (teplodar.biz.ua).

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами  Зубкову З.Б.

                                                                           

Міський голова                                                                        Л.М. Печерський

“6” жовтня 2011р.

  322/В — 11       

                                                                           

                                                                            Додаток 1

                                                                            до рішення

                                                                            виконавчого комітету

                                                                            від 6 жовтня 2011 року

                                                                            № 322/В-11

 

 

 

ПОРЯДОК

 

оприлюднення публічної інформації, яка отримана та створена в процесі діяльності Теплодарської  міської ради, її виконавчого комітету та Теплодарського міського голови, а також опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації

 

1. Загальні положення

1.1. Цей порядок розроблено на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення оприлюднення публічної інформації та систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Теплодарська міська рада, її виконавчий комітет (далі за текстом – органи місцевого самоврядування м. Теплодар) та Теплодарський міський голова.

1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є органи місцевого самоврядування     м. Теплодар та Теплодарський міський голова, – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Теплодарською міською радою, її виконавчим комітетом та Теплодарським міським головою, передбачених чинним законодавством повноважень.

1.3. Всі запити, що стосуються надання публічної інформації, отриманої або створеної в процесі виконання органами місцевого самоврядування м. Теплодар та Теплодарським міським головою повноважень, передбачених чинним законодавством, підлягають обов’язковій реєстрації у організаційному відділі в електронній системі автоматизації діловодства.

1.4. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до органів місцевого самоврядування м. Теплодар та Теплодарського міського голови через організаційний відділ в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача, якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію.

1.5. Письмові запити, що надійшли на ім’я міського голови, заступників міського голови, окремих посадових осіб передаються до організаційного відділу та реєструються в електронній системі автоматизації діловодства.

1.6. Особі, яка виявила бажання отримати публічну інформацію на особистому прийомі, надається можливість викласти своє прохання у письмовій формі, шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію. Даний запит підлягає обов’язковій реєстрації в електронній системі автоматизації діловодства в загальному відділі.

1.7. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:

- П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

1.8. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пп.1.7. цього Порядку, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін. Відповідь на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу або поштою.

1.9. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яку можна отримати в організаційному відділі та на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Теплодарської міської ради.

1.10. Уповноваженим підрозділом з питань надання доступу до публічної інформації (надання публічної інформації) за запитами є організаційний відділ.

1.11. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, вказаний запит негайно перевіряється щодо його обґрунтованості та об’єктивності обставин, викладених у запиті. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованою він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

1.12. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

1.13. У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації або запит на отримання публічної інформації, окрім вимоги щодо надання інформації містить ще й інші питання, то такі звернення (запити) розглядаються у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

1.14. Дія даного Порядку не поширюється на запити суб’єктів владних повноважень щодо отримання інформації при здійсненні ними своїх функцій.

1.15. Інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

1.16. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій  документів обсягом більш як десять сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається в межах  граничних  норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

2. Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації

2.1. Запити щодо надання публічної інформації приймаються загальним відділом у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 16:00) в приміщенні Теплодарської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Теплодар, вул. Піонерна, буд. 7. Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто, не приймаються протягом обідньої перерви (з 12:00 до 13:00).

2.2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою реєструються у організаційному відділі та невідкладно передаються на візування керівництву. Після відповідної візи керівництва запит опрацьовується організаційним відділом разом із залученням відповідних підрозділів.

2.3. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти  надсилаються на спеціальну електронну адресу «teplodar.public@mail.ru».

 

Відповідальні працівники організаційного відділу періодично (але не рідше ніж 4 рази протягом робочого дня – о 9:00, 11:00, 13:00, 15:00) перевіряють наявність надходження нових запитів на зазначену електронну адресу. Нові запити після їх отримання   реєструються  та подаються для подальшого опрацювання.

 

2.4. У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації  такого запиту залучаються працівники юридичного відділу для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.

2.5. Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі приймаються та оформлюються організаційним відділом.

2.6. Працівники організаційного відділу приймають запит, викладений за телефоном, і на його підставі заповнюють форму запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пп. 1.7. цього Порядку, дати та часу прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту на отримання публічної інформації, поданий в усній формі.

2.7. Запити на отримання інформації, які надійшли факсом, оформлюються і реєструються як запити, що надійшли поштою.

 

3. Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації

3.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пп. 1.7. цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пп. 1.7. цього Порядку, не є підставою для відмови у  реєстрації такого запиту.

3.2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

3.4. Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані органам місцевого самоврядування м. Теплодар та Теплодарському міському голові, здійснюється організаційним відділом в електронній системі. 

3.5. На кожний окремий запит оформлюється відповідна реєстраційна картка в електронній системі, в якій, крім даних, зазначених у пп. 1.7. цього Порядку, обов’язково фіксується час реєстрації.

3.6. При реєстрації в електронній системі запити щодо надання публічної інформації  класифікуються за:

3.6.1. статусом запитувача (фізична або юридична особа): громадська організація, ЗМІ, підприємство тощо;

3.6.2. територією знаходження запитувача: райони області, міста обласного значення, інші області тощо;

3.6.3. тематикою запиту;

3.6.4. способом надсилання запиту: письмово, електронною поштою, у телефонному режимі, факсом, подано особисто.

 

3.7. При реєстрації запити щодо надання публічної інформації, які подані у електронній формі, дублюються на паперових носіях. При отриманні усного запиту чи запиту за телефоном працівники організаційного відділу заповнюють форму запиту, яка подається на реєстрацію.

 

3.8. На прохання заявника, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації,  працівники організаційного відділу проставляють штамп з реєстраційним номером на другому друкованому екземплярі запиту, який запитувач залишає собі (у разі його стовідсотковій автентичності першому екземпляру запиту).

 

4. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації

4.1. Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації та накладення резолюцій із дорученнями на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює організаційний відділ. Резолюцію з дорученням на підготовку проекту відповіді накладає міський голова, а у разі його відсутності один із заступників міського голови.

4.2. Резолюція оформлюється протягом трьох робочих годин з часу реєстрації запиту.

4.3. Після оформлення резолюції запит щодо надання публічної інформації протягом двох годин передається працівникам підрозділу, відповідальному за надання відповіді.

4.4. Структурні підрозділи розглядають запит та готують проект відповіді за підписом міського голови або одного з його заступників, а у разі необхідності, за підписом керівників виконавчих органів ради.

4.5. Проекти відповідей подаються на підпис у двох примірниках. До проекту відповіді, у разі необхідності, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

4.6. Термін підготовки проекту відповіді на запит не може перевищувати трьох робочих днів.

 

4.7. У разі, якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).

4.8.Підготовлений проект відповіді запитувачу передається до організаційного відділу для підписання та відправки запитувачу.

4.9. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу лист за підписом міського голови або його заступника, а у разі необхідності, за підписом керівників виконавчих органів ради, та копії документів скануються та відправляються електронною поштою у форматі «PDF».

4.10. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до двадцяти робочих днів при погодженні із міським головою або його заступниками.

4.11. У разі продовження терміну розгляду запиту структурний підрозділ, відповідальний за надання відповіді на запит, готує протягом трьох днів проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження.

4.12. Керівники виконавчих органів ради та їх структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією, дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовлених структурним підрозділом проектів відповідей.

 

5. Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів щодо надання публічної інформації

5.1. Організаційний відділ здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей структурними підрозділами.

5.2. У разі порушення термінів підготовки проекту відповіді запитувачу структурним підрозділом, начальник організаційного відділу невідкладно інформує міського голову або одного з його заступників, в залежності від функціонального підпорядкування структурного підрозділу, відповідального за надання відповіді, про цей факт для вжиття відповідних заходів.

6. Процес оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена під час виконання органами місцевого самоврядування м. Теплодар та Теплодарським міським головою владних повноважень

6.1.  Доступ до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні органів місцевого самоврядування м. Теплодар та Теплодарського міського голови, забезпечується шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Теплодарської міської ради ( teplodar.biz.ua), в міській газеті «Теплодарський вісник», на інформаційних стендах, розміщених в приміщенні Теплодарської міської ради, а також шляхом надання інформації за запитами фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи.

6.2. Окремі найбільш важливі для життєдіяльності Теплодарської територіальної громади рішення Теплодарської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядження Теплодарського міського голови публікуються в міській газеті «Теплодарський вісник».

6.3. З метою забезпечення доступу до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні органів місцевого самоврядування м. Теплодар, всі рішення Теплодарської міської ради та виконавчого комітету Теплодарської міської ради, окрім тих, в яких міститься конфіденційна, таємна або службова інформація, публікуються на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Теплодарської міської ради.

6.4. Електронні копії рішень Теплодарської міської ради після їх підписання протягом трьох робочих днів з дня прийняття передаються організаційним відділом спеціалісту, відповідальному за розміщення інформації на сайт .

6.5. Електронні копії рішень виконавчого комітету Теплодарської міської ради після їх підписання протягом трьох робочих днів з дня прийняття передаються загальним відділом  спеціалісту, відповідальному за розміщення інформації на сайт.

6.6. Спеціаліст, відповідальний за розміщення інформації на сайт, протягом двох робочих днів забезпечує публікацію рішень Теплодарської міської ради, її виконавчого комітету на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Теплодарської міської ради.

6.7. Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Теплодарської міської ради здійснюється з обов’язковим зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення інформації.

6.8. Проекти рішень Теплодарської  міської ради її виконавчого комітету, що підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному веб-сайті  не пізніше як за двадцять робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

6.9. Електронні копії проектів рішень, що підлягають обговоренню, передаються  спеціалісту, відповідальному за розміщення інформації на сайті, , відповідальним за підготовку рішення,  не пізніше ніж за двадцять два робочих дня до дати їх розгляду з метою прийняття.

6.10. Спеціаліст, відповідальний за розміщення інформації на сайт,  здійснює розміщення електронних копій проектів рішень, що підлягають обговоренню, не пізніше як за двадцять робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

6.11. Інформація про діяльність органів місцевого самоврядування м. Теплодар  та Теплодарського міського голови розміщується на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Теплодарської міської  та публікується в міській газеті «Теплодарський вісник». Відповідальним за підготовку, опрацювання, розміщення та оновлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування м. Теплодар на офіційному веб-сайті виконавчого комітету є організаційний відділ.

6.12. Інформація про діяльність органів місцевого самоврядування м. Теплодар, яка надходить від організаційного відділу до спеціаліста, відповідального за розміщення інформації на сайт та розміщується на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Теплодарської міської не пізніше двох робочих днів з дати надходження, з обов’язковим зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення інформації.

6.13. Організаційний відділ розміщує на веб-сайті виконавчого комітету Теплодарської міської  не пізніш як за три дні до проведення сесії Теплодарської міської ради в електронному вигляді інформацію про порядок денний сесії із зазначенням запропонованих до прийняття проектів рішень.

 

6.14. Загальний відділ подає спеціалісту, відповідальному за розміщення інформації на сайті не пізніше як за три дні до проведення засідання виконавчого комітету Теплодарської міської ради в електронному вигляді інформацію про порядок денний засідання із зазначенням запропонованих до прийняття проектів рішень.

6.15.  Спеціаліст, відповідальний за розміщення інформації на сайт,  не пізніше як за два дні до проведення сесії Теплодарської міської ради або засідання виконавчого комітету Теплодарської міської ради розміщує інформацію про порядок денний на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Теплодарської міської ради.

6.16. Інформація про склад та діяльність постійних комісій Теплодарської міської ради, розміщується на офіційному веб-сайті та публікується в міській газеті «Теплодарський вісник». Відповідальним за підготовку, опрацювання, розміщення і оновлення інформації про склад та діяльність постійних комісій Теплодарської міської ради є секретар Теплодарської міської ради.

6.17. В обов’язковому порядку на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Теплодарської міської ради  розміщується:

6.17.1. інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності органів місцевого самоврядування м. Теплодар;

6.17.2. порядок складання, подання запиту на інформацію, зразок запиту, оскарження рішень органів місцевого самоврядування м. Теплодар, дій чи бездіяльності;

6.17.3. інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

6.17.4. загальні правила роботи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

6.17.5. інформацію про місцезнаходження, поштову та електронну адресу, прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку міського голови та його заступників,   а також керівників структурних підрозділів, розклад роботи та графік прийому громадян;

6.17.6.  перелік і службові номери засобів зв'язку комунальних підприємств, установ та організацій;

6.17.7. звіти щодо задоволення запитів на інформацію.

6.18. Відповідальним за підготовку, опрацювання, розміщення і оновлення інформації, зазначеної в пункті 6.17. Порядку, є організаційний відділ.

6.19. Виконавчі органи ради (структурні підрозділи) зобов’язані здійснювати підготовку, опрацювання, розміщення і оновлення на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Теплодарської міської ради інформації про перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами (підрозділами), форми і зразки документів, правила їх заповнення.

6.20. Виконавчі органи ради (структурні підрозділи) передають в електронному вигляді інформацію про перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами (підрозділами), форми і зразки документів, правила їх заповнення  спеціалісту, відповідальному за розміщення інформації на сайт, який розміщує дану інформацію на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Теплодарської міської ради.

 

6.21. Додатково інформація про діяльність органів місцевого самоврядування             м. Теплодар та Теплодарського міського голови, зразки форм та бланків, зразок запиту на отримання публічної інформації, інша публічна інформація, розпорядником якої є органи місцевого самоврядування м. Теплодара та Теплодарським міський голова,  розміщується на інформаційних стендах в приміщенні Теплодарської  міської ради за адресою: Одеська обл., м. Теплодар, вул. Піонерна, буд. 7.

 

7.  Особливості оприлюднення публічної інформації з обмеженим доступом та розгляду запитів щодо такої інформації

7.1. Публічною інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

7.2. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або  юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

7.3. Конфіденційна інформація може оприлюднюватись чи надаватись за запитами на отримання публічної інформації лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

7.4. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається   інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

7.5. До службової інформації належить інформація:

7.5.1. що міститься в документах, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою  напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій,  процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

7.5.2. зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

7.6. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється  гриф  «для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

7.7. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, не може бути обмеженим у доступі.

7.8. Інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова) має надаватися розпорядником інформації,  якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

7.9. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними  коштами, володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів,  умови отримання цих коштів чи майна, прізвища,  імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

 

7.10. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які:

7.10.1. претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади;

7.10.2. обіймають посаду службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії.

7.11. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

7.12. Питання оприлюднення публічної інформації з обмеженим доступом, а також надання такої інформації за запитами фізичних та юридичних осіб вирішується у кожному випадку окремо.

 

8. Доступ до інформації про особу

8.1. Кожна особа має право:

8.1.1. знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які  відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони  використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

8.1.2. доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

8.1.3.вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе,  знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється  з  порушенням  вимог закону;

8.1.4. На ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

8.1.5. На відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

8.2.Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується  розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

8.3. Розпорядники  інформації,  які  володіють  інформацією про особу, зобов'язані:

8.3.1. надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;

8.3.2. використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;

8.3.3. вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

8.3.4. виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

8.4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати  довше, ніж це необхідно  для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася.

8.5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне  збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

 

9. Система обліку (реєстр) публічної інформації, що була створена під час виконання владних повноважень органами місцевого самоврядування                         м. Теплодар та Теплодарським міським головою

9.1. З метою забезпечення збереження, систематизації та доступу до публічної інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування м. Теплодар та Теплодарського міського голови, запроваджується система електронного обліку документованої публічної інформації.

9.2. Обов’язковій реєстрації в системі електронного обліку документованої публічної інформації підлягають рішення Теплодарської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядження Теплодарського міського голови, договори та угоди, стороною яких є Теплодарська міська рада, її виконавчий комітет чи Теплодарський міський голова, тощо.

9.3. Система електронного обліку документованої публічної інформації має містити:

9.3.1. назву документа;

9.3.2. дату створення документа;

9.3.3. дату надходження документа;

9.3.4. джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

9.3.5. передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

9.3.6. строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом;

9.3.7. галузь;

9.3.8. ключові слова;

9.3.9 тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо);

9.3.10. вид (нормативні акти, угоди, рішення,  протоколи,  звіти);

9.3.11. проекти рішень (доповідні  записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

9.3.12. форму та місце зберігання документа.

9.4. Доступ до систем електронного обліку документованої публічної інформації забезпечується шляхом надання відповідного запиту.

9.5. З метою забезпечення доступу до систем електронного обліку документованої публічної інформації в приміщенні Теплодарської міської ради за адресою: Одеська обл.,  м. Теплодар, вул. Піонерна, буд. 7, створюється окремо облаштоване комп’ютерною технікою робоче місце.

9.6. Спеціаліст, відповідальний за розміщення інформації на сайті забезпечує функціонування системи електронного обліку документованої публічної інформації та вживає заходів щодо недопущення несанкціонованого доступу до систем з метою її знищення чи зміни.

9.7. Доступ до інформації, яка міститься в системі електронного обліку документованої публічної інформації, також забезпечується шляхом публікації рішень Теплодарської міської ради та її виконавчого комітету на офіційному  веб-сайті виконавчого комітету Теплодарської міської ради

9.8. Організаційний відділ подає спеціалісту, відповідальному за розміщення інформації на сайт протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення електронні реєстри рішень Теплодарської міської ради.

9.9. Загальний відділ подає спеціалісту, відповідальному за розміщення інформації на сайт протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення чи розпорядження електронні реєстри рішень виконавчого комітету Теплодарської міської ради та розпоряджень Теплодарського міського голови.

9.10. Виконавчі органи ради (структурні підрозділи), які здійснюють підготовку договорів та угод, стороною яких є Теплодарська міська рада, її виконавчий комітет чи Теплодарський міський голова протягом трьох робочих днів з дня підписання договору та/або угоди подають спеціалісту, відповідальному за розміщення інформації на сайт реєстри договорів та/або угод.

9.11. Після отримання відповідних реєстрів спеціаліст, відповідальний за розміщення інформації на сайті здійснює наповнення системи електронного обліку документованої публічної інформації новими даними.

9.12. Система електронного обліку документованої публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                    З.Б. Зубкова

 

 

 

                                                                            Додаток 2

                                                                            до рішення

                                                                            виконавчого комітету

                                                                            від 06 жовтня 2011 року

                                                     №322/В-11 

 

Форма запиту на отримання

публічної інформації

 Розпорядник інформації, кому адресовано запит

Органи місцевого самоврядування м. Теплодар, Теплодарський міський голова

 (65049, м.Теплодар, вул. Піонерна,7)

 

 кому адресовано запит

 

 

Прізвище, імя,  по батькові ( для фізичної особи )

 

Найменування та П.І.Б. Керівника (для юридичних осіб)

 

Адреса проживання (для фізичних осіб)

 

Місце знаходження

(для юридичних осіб)

 

Контактний телефон

 

Запит на отримання публічної інформації

загальний опис інформації, до якої потрібен доступ

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого потрібен доступ

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

 

поштою

зазначити адресу

 

факсом

зазначити номер факсу

 

електронною поштою

зазначити Е-mail

 

особисто

 

Дата                                                                   Підпис

____________________________                    ___________________________________

 

Дата реєстрації

 

Час реєстрації

 

Номер реєстрації

 

 

Відмітка про виконання ______________________________________________________

 

                                             

 

                                                                              Додаток 3

                                                                              до рішення

                                                                              виконавчого комітету

                                                                              від 06 жовтня 2011 року

                                                      №322/В-11 

 

 

Орієнтовний перелік

публічної інформації, розпорядником якої є Теплодарська  міська рада,  її виконком  та Теплодарський міський голова

 

-  Інформація про організаційну структуру міської ради та її виконавчих органів, її функції, повноваження, завдання, напрями діяльності, загальні правила роботи, внутрішнього розпорядку тощо.    

- Інформація про плани соціально-економічного розвитку міста, стан їх виконання, проблемні питання та шляхи, що плануються для їх вирішення.

- Дані про структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання.

- Інформація про види послуг, які надаються виконавчими органами міської ради та умови їх отримання.

- Порядок денний сесій міської ради, засідань виконавчого комітету, засідань комісій, рад та інших дорадчих органів.

- Інформація про прийняті рішення міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

- Статистичні та аналітичні дані про стан роботи зі зверненнями громадян, графіки прийомів громадян.

- Будь-яка інформація, що стосується даних, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо екологічної ситуації в місті, загрозі надзвичайних подій.